spa & beauty salon

our services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Leo nunc gravida suscipit tellus vel purus ultricies lorem. Lectus urna erat orci massa luctus turpis.
service 1

hair styling services

hair styling
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $18.00
hair cut & hair styling
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $40.00
hair colouring
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $60.00
blowaving orisin
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $59.00
hair extension
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $35.00
service 2

hair styling services

make-up
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $18.00
air make-up
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $40.00
permanent make-up
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $60.00
eyebrow correction
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $59.00
eyebrow colouring
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $35.00
service 3

cosmetics services

face clean-up
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $18.00
face peeling
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $40.00
remodeling face
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $60.00
depilation
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $59.00
deros apparatus
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $35.00
service 4

nail polish services

hardware manicure
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $18.00
hardware pedicure
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $40.00
nail polishing
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $60.00
nail extension
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $59.00
anti-age peeling
Sollicitudin ullamcorper ipsum tellus.
Price: $35.00

Đặt Lịch Hẹn

Bạn và tôi có thể sẽ gặp nhau tại Showroom,một cuộc triển lãm, có khi là một buổi coffee. Đừng ngại đặt lịch hẹn với Hạnh Silk bạn nhé!
@ 2023 Hanhsilk. All Rights Reserved.
Privacy Policy | Terms & Conditions